flowerfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowerfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowerfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowerfish.

Từ điển Anh Việt

  • flowerfish

    * danh từ

    (động vật) cá liệt