flower-stalk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower-stalk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower-stalk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower-stalk.

Từ điển Anh Việt

  • flower-stalk

    * danh từ

    cuống hoa