flowerless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowerless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowerless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowerless.

Từ điển Anh Việt

 • flowerless

  /flowerless/

  * tính từ

  không có hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flowerless

  without flower or bloom and not producing seeds

  a flowerless plant

  Synonyms: nonflowering

  Antonyms: flowering