flower-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower-head.

Từ điển Anh Việt

  • flower-head

    /flower-head/

    * danh từ

    (thực vật học) đầu (cụm hoa)