flower-garden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower-garden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower-garden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower-garden.

Từ điển Anh Việt

  • flower-garden

    * danh từ

    vườn hoa