fill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fill.

Từ điển Anh Việt

 • fill

  /fil/

  * danh từ

  cái làm đầy; cái đủ để nhồi đầy

  a fill of tobacco: mồi thuốc (đủ để nhồi đầy tẩu)

  sự no nê

  to eat one's fill: ăn no đến chán

  to drink one's fill: uống no

  to take one's fill of pleasures: vui chơi thoả thích chán chê

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) nền đường

  * ngoại động từ

  làm đầy, chứa đầy, đổ đầy; đắp đầy, rót đầy

  to fill a bottle with water: rót đầy nước vào chai

  nhồi

  to fill one's pipe: nhồi thuốc vào tẩu

  lấp kín (một lỗ hổng); hàn

  to fill a tooth: hàn một cái răng

  bổ nhiệm, thế vào, điền vào

  to fill (ip) a post: bổ khuyết một chức vị; thế chân

  chiếm, choán hết (chỗ)

  the table fills the whole room: cái bàn choán hết chỗ trong phòng

  giữ (chức vụ)

  to fill someone's shoes: thay thế ai, kế vị ai

  to fill a part: đóng một vai trò

  làm thoả thích, làm thoả mãn

  to fill someone to repletion with drink: cho ai uống say bí tỉ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đáp ứng

  to fill every requirement: đáp ứng mọi nhu cầu

  thực hiện

  to fill an order: thực hiện đơn đặt hàng

  to fill a prescription: bán thuốc theo đơn, bốc thuốc theo đơn

  làm căng (buồm)

  * nội động từ

  đầy, tràn đầy

  the hall soon filled: phòng chẳng mấy chốc đã đầy người

  phồng căng

  sails fill: buồm căng gió

  to fill in

  điền vào, ghi vào, cho vào cho đủ

  to fill in one's name: ghi tên vào một bản khai

  to fill out

  làm căng ra, làm to ra

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điền vào

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớn ra, đẫy ra

  to fill up

  đổ đầy, lấp đầy, tràn đầy, đầy ngập

  to fill up a pound: lấp đầy một cái ao

  to fill someone in on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cung cấp cho ai thêm những chi tiết

 • fill

  hoàn thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fill

  a quantity sufficient to satisfy

  he ate his fill of potatoes

  she had heard her fill of gossip

  make full, also in a metaphorical sense

  fill a container

  fill the child with pride

  Synonyms: fill up, make full

  Antonyms: empty

  become full

  The pool slowly filled with water

  The theater filled up slowly

  Synonyms: fill up

  Antonyms: empty

  assume, as of positions or roles

  She took the job as director of development

  he occupies the position of manager

  the young prince will soon occupy the throne

  Synonyms: take, occupy

  appoint someone to (a position or a job)

  plug with a substance

  fill a cavity

  Similar:

  filling: any material that fills a space or container

  there was not enough fill for the trench

  occupy: occupy the whole of

  The liquid fills the container

  meet: fill or meet a want or need

  Synonyms: satisfy, fulfill, fulfil

  fill up: eat until one is sated

  He filled up on turkey

  satiate: fill to satisfaction

  I am sated

  Synonyms: sate, replete