filling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filling.

Từ điển Anh Việt

 • filling

  /'filiɳ/

  * danh từ

  sự đổ đầy, sự tràn đầy; sự bơm (quả bóng...)

  sự lấp đầy, sự đắp đầy, sự hàn (răng)

  sự bổ nhiệm

  filling of a vacancy: sự bổ nhiệm vào một chức vụ khuyết

  sự choán, sự chiếm hết (chỗ)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) món thịt nhồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • filling

  * kinh tế

  sự sắp xếp hồ sơ

  sự sắp xếp lưu trữ

  * kỹ thuật

  chất độn

  lấp đầy chỗ trống

  nạp liệu

  nền đắp

  nhồi đầy

  sự chạy lùi

  sự đắp

  sự đổ đầy

  sự lấp đất

  sự lấp đầy

  sự rót đầy

  sự trám

  sự xếp gọn

  vật lý:

  chất chèn lập

  chất làm nặng

  dệt may:

  chất độn đầy

  xây dựng:

  độn đầy

  sự đắp đầy

  sự lấp nhét

  cơ khí & công trình:

  sự làm đầy

  y học:

  trám

  ô tô:

  trám kín

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • filling

  any material that fills a space or container

  there was not enough fill for the trench

  Synonyms: fill

  flow into something (as a container)

  a food mixture used to fill pastry or sandwiches etc.

  (dentistry) a dental appliance consisting of any of various substances (as metal or plastic) inserted into a prepared cavity in a tooth

  when he yawned I could see the gold fillings in his teeth

  an informal British term for `filling' is `stopping'

  the act of filling something

  Similar:

  woof: the yarn woven across the warp yarn in weaving

  Synonyms: weft, pick

  fill: make full, also in a metaphorical sense

  fill a container

  fill the child with pride

  Synonyms: fill up, make full

  Antonyms: empty

  fill: become full

  The pool slowly filled with water

  The theater filled up slowly

  Synonyms: fill up

  Antonyms: empty

  occupy: occupy the whole of

  The liquid fills the container

  Synonyms: fill

  fill: assume, as of positions or roles

  She took the job as director of development

  he occupies the position of manager

  the young prince will soon occupy the throne

  Synonyms: take, occupy

  meet: fill or meet a want or need

  Synonyms: satisfy, fill, fulfill, fulfil

  fill: appoint someone to (a position or a job)

  fill up: eat until one is sated

  He filled up on turkey

  Synonyms: fill

  satiate: fill to satisfaction

  I am sated

  Synonyms: sate, replete, fill

  fill: plug with a substance

  fill a cavity