empty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

empty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm empty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của empty.

Từ điển Anh Việt

 • empty

  /'empti/

  * tính từ

  trống, rỗng, trống không, không

  the car is empty of petrol: xe không còn xăng, xe đã hết xăng

  rỗng, không có đồ đạc; không có người ở (nhà)

  rỗng tuếch (người); không có nội dung, vô nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa)

  (thông tục) đói bụng; rỗng

  empty stomach: bụng rỗng

  to feel empty: thấy đói bụng

  the empty vessel makes the greatest sound

  (tục ngữ) thùng rỗng kêu to

  * danh từ

  (thương nghiệp) vỏ không (thùng không chai không, túi không...)

  * ngoại động từ

  đổ, dốc (chai...); làm cạn, uống cạn (cốc...)

  trút, chuyên

  chảy vào (đổ ra (sông)

  the Red River empties itself into the sea: sông Hồng đổ ra biển

 • empty

  trống rỗng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • empty

  * kinh tế

  bên trong trống không

  dốc cạn đổ cạn

  không có chở hàng

  làm trống rỗng

  trống không

  vỏ không

  * kỹ thuật

  chảy ra hết

  rỗng

  trống

  xây dựng:

  đổ hết

  trút hết

  cơ khí & công trình:

  xả hết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • empty

  a container that has been emptied

  return all empties to the store

  make void or empty of contents

  Empty the box

  The alarm emptied the building

  Antonyms: fill

  become empty or void of its content

  The room emptied

  Synonyms: discharge

  Antonyms: fill

  remove

  Empty the water

  holding or containing nothing

  an empty glass

  an empty room

  full of empty seats

  empty hours

  Antonyms: full

  devoid of significance or point

  empty promises

  a hollow victory

  vacuous comments

  Synonyms: hollow, vacuous

  needing nourishment

  after skipped lunch the men were empty by suppertime

  empty-bellied children

  Synonyms: empty-bellied

  emptied of emotion

  after the violent argument he felt empty

  Similar:

  vacate: leave behind empty; move out of

  You must vacate your office by tonight

  Synonyms: abandon

  evacuate: excrete or discharge from the body

  Synonyms: void