hollow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hollow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hollow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hollow.

Từ điển Anh Việt

 • hollow

  /'hɔlou/

  * tính từ

  rỗng

  trống rỗng, đói meo (bụng)

  hõm vào, lõm vào, trũng sâu hoắm

  hollow cheeks: má hõm

  ốm ốm, rỗng (âm thanh)

  rỗng tuếch

  hollow words: những lời rỗng tuếch

  giả dối, không thành thật

  hollow promises: những lời hứa giả dối, những lời hứa suông

  a hollow race

  cuộc đua uể oải

  * phó từ

  hoàn toàn

  to beat somebody hollow: hoàn toàn đánh bại ai; đánh ai tơi bời

  * danh từ

  chỗ rống

  chỗ trũng, chỗ lõm sâu hoắm

  thung lũng lòng chảo

  * ngoại động từ

  làm rỗng

  làm lõm sâu vào; đào trũng ((cũng) to hollow out)

 • hollow

  rỗng, lỗ hổng, chỗ lõm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hollow

  * kỹ thuật

  chỗ lõm

  chỗ trũng

  đào hố

  dập khuôn

  đục rãnh

  hố trũng

  hốc

  khoan

  làm khuôn

  làm rỗng

  làm trũng sâu

  lỗ

  lỗ hổng

  lõm

  máng

  ổ

  rãnh

  rãnh máng

  rỗng

  trống

  trống rỗng

  trũng

  vùng trũng

  xây dựng:

  bào xọc

  cấu kiện rỗng

  có lỗ

  có thân rỗng

  đục rãnh then

  tạo thành rãnh

  trong khi

  vật rỗng

  hóa học & vật liệu:

  hố sụt

  cơ khí & công trình:

  hốc hố trũng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hollow

  a cavity or space in something

  hunger had caused the hollows in their cheeks

  a small valley between mountains

  he built himself a cabin in a hollow high up in the Appalachians

  Synonyms: holler

  remove the interior of

  hollow out a tree trunk

  Synonyms: hollow out, core out

  not solid; having a space or gap or cavity

  a hollow wall

  a hollow tree

  hollow cheeks

  his face became gaunter and more hollow with each year

  Antonyms: solid

  as if echoing in a hollow space

  the hollow sound of footsteps in the empty ballroom

  Similar:

  hole: a depression hollowed out of solid matter

  excavate: remove the inner part or the core of

  the mining company wants to excavate the hillside

  Synonyms: dig

  empty: devoid of significance or point

  empty promises

  a hollow victory

  vacuous comments

  Synonyms: vacuous