far left nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

far left nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm far left giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của far left.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • far left

    radical or extremely liberal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).