european swift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european swift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european swift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european swift.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european swift

    common European bird with a shrieking call that nests chiefly about eaves of buildings or on cliffs

    Synonyms: Apus apus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).