european market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european market

    * kinh tế

    thị trường châu Âu