european plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european plan

    * kinh tế

    suất giá phòng kiểu Âu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european plan

    a hotel plan that provides a continental breakfast daily

    Synonyms: continental plan