europeanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

europeanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm europeanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của europeanism.

Từ điển Anh Việt

  • europeanism

    /,juərə'pi:ənizm/

    * danh từ

    chủ nghĩa Châu âu