e number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

e number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm e number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của e number.

Từ điển Anh Việt

  • e number

    * danh từ

    mã số khởi đầu bằng chữ E, để chỉ gia vị cho vào thực phẩm