deck tennis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck tennis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck tennis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck tennis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • deck tennis

    game played mainly on board ocean liners; players toss a ring back and forth over a net that is stretched across a small court

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).