deck framing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck framing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck framing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck framing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deck framing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khung sàn cầu