deck joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deck joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khe nối mặt cầu