deckle board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deckle board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deckle board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deckle board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deckle board

    * kỹ thuật

    bìa cứng định biên