deckle edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deckle edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deckle edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deckle edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deckle edge

    * kinh tế

    mép gấp không xén

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • deckle edge

    rough edge left by a deckle on handmade paper or produced artificially on machine-made paper

    Synonyms: deckle