deckle strap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deckle strap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deckle strap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deckle strap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deckle strap

    * kỹ thuật

    bản giằng của khuôn định khổ giấy

    băng định biên