deck-cabin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck-cabin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck-cabin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck-cabin.

Từ điển Anh Việt

  • deck-cabin

    /'dek'kæbin/

    * danh từ

    cabin trên boong