deck span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deck span

    * kỹ thuật

    nhịp cầu đi trên

    xây dựng:

    kết cấu nhịp hở