deck-light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck-light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck-light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck-light.

Từ điển Anh Việt

  • deck-light

    * danh từ

    đèn trên boong