deck switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deck switch

    * kỹ thuật

    điện:

    cầu dao bàn