deckhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deckhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deckhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deckhead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deckhead

    * kỹ thuật

    tấm trần