deckhead building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deckhead building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deckhead building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deckhead building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deckhead building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà đóng sàn tàu