deckhead light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deckhead light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deckhead light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deckhead light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deckhead light

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đèn lắp tấm trần