decking spike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decking spike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decking spike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decking spike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • decking spike

    * kỹ thuật

    đinh mấu