decking placed between joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decking placed between joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decking placed between joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decking placed between joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • decking placed between joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm lát giữa các dầm