deck-bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck-bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck-bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck-bridge.

Từ điển Anh Việt

  • deck-bridge

    * danh từ

    cầu có lối đi ở trên