deck risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deck risk

    * kinh tế

    rủi ro trên boong (tàu)