deck gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deck gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deck gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deck gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deck gear

    * kinh tế

    thiết bị bốc dỡ trên boong