crystal tuff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal tuff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal tuff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal tuff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal tuff

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đá túp tinh thể