crystal gum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal gum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal gum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal gum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal gum

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    gôm karaya

    gôm tinh thể