crystal face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal face

    * kỹ thuật

    mặt tinh thể