crystal axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal axis

    * kỹ thuật

    trục tinh thể