crystal diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal diode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal diode

    * kỹ thuật

    đi-ốt bán dẫn

    đi-ốt tinh thể