crystal lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal lamp

    * kỹ thuật

    đèn tinh thể