crystal size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal size

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kính thước tinh thể