crystal tea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal tea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal tea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal tea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crystal tea

    Similar:

    labrador tea: evergreen shrub of eastern North America having white or creamy bell-shaped flowers and dark green hairy leaves used for tea during American Revolution

    Synonyms: Ledum groenlandicum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).