crystal spot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal spot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal spot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal spot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal spot

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vết tinh thể