crystal pox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal pox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal pox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal pox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal pox

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh thủy đậu