crystal rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal rock

    * kỹ thuật

    thạch anh