crystalinity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystalinity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystalinity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystalinity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystalinity

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    trạng thái tinh thể