crystalluria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystalluria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystalluria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystalluria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystalluria

    * kỹ thuật

    y học:

    tinh thể niệu