crystal oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal oven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal oven

    * kỹ thuật

    lò thạch anh

    lò thủy tinh (có thể duy trì nhiệt bằng đồng hồ có kính)

    lò tinh thể