crystal grain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal grain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal grain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal grain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal grain

    * kỹ thuật

    hạt tinh thể