crystalliser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystalliser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystalliser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystalliser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystalliser

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bát kết tinh

    chậu kết tinh