crystal melting zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystal melting zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystal melting zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystal melting zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystal melting zone

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    vùng nóng chảy tinh thể